Sky’s the limit: ny prognos för asylkostnader

2016 års Vårbudget är nu ute. Den innehåller mycket intressant data om olika frågor som jag kommer att skriva om framöver. Låt oss börja med vårbudgetens största nyhet, kostnaderna för initial mottagning av flyktingar.

Att kostnaderna skulle öka har varit klart länge, men det är först nu vi har en exakt prislapp. Migrationskostnader var historiskt en relativt perifer utgiftspost men är idag avgörande för statsfinansernas utveckling. Ur Statsbudgeten: ”En stor del av utvecklingen av de offentliga finanserna framöver styrs av utvecklingen av migrationen. En särskilt stor utmaning är att på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt finansiera de kostnader som den kraftiga ökningen av antalet asylsökande 2015 innebär” samt “Utvecklingen av antalet asylsökande kommer att ha stor betydelse för finanspolitikens inriktning framöver”

Notera som vanligt att budgeten inte separat räknar på invandrares långsiktiga välfärdsutgifter som sjukvård och skola. Det som redovisas är de första årens kostnader för asylmottagning, det mesta i form av Migrationsverkets driftsbudget och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Mer djupgående studier visar att invandring i Sverige utöver detta lett till långsiktiga nettokostnader då gruppen betalar in mindre i skatt än utgifter för välfärd och transfereringar.

Kostnaderna är uppdelade i utgiftsposterna ”Migration” samt  ”Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering”. Den senare utgörs består trots namnet nästan uteslutande om just asylmottagning och bara till någon enstaka procent går till jämställdhet. Dessa utgiftsposter ökar som förväntat kraftigt.

xxx

Budgetens bilaga innehåller en informativ tabell som sammanfattar samtliga budgeterade utgiftsposter mellan år 2005 och 2020. Kostnaden för asyl och etablering har ökat från ca 11 miljarder kronor år 2005 till 25 miljarder 2014 och ca 70 miljarder i år.

bilaga

I slutet av förra året kom regeringens Ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen” som föreslog “ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen”. Detta ”resurstillskott på totalt 10 miljarder kronor till kommuner, landsting och civilsamhället” kommer varje år framöver och bör inkluderas i kostnaderna. Inklusive extra pengar till kommuner blir kostnaderna för asylmottagning ca 80 miljarder i år och mellan 87 och 89 miljarder kronor per år 2017 till 2020.

Totalsumman 2015 till 2020 hamnar i så fall på imponerande 478 miljarder kronor. Notera att detta är över flera år och ska ställas mot över sju tusen miljarder i intäkter under samma period, folkhemmet kommer inte att ruineras. Regeringen har redan skurit kraftigt i andra utgiftsposter som ulandshjälpen för att delvis finansiera invandringen. Efter införandet av id-kontroller och förstärkt gränsskydd föll antal asylsökande med ca 95 procent. Om Sverige håller fast vid dagens linje kommer kostnaderna på sikt att sjunka.

Nedan finns en graf med kostnaderna för utgiftsposterna Migration och Etablering samt resursförstärkning till kommunsektorn, justerat för inflation. Utgifterna i grafen är i 2016 års kronor och justerar för att en del av ökningen i utgifterna framöver är inflation.

cost

80-90 miljarder kr per år kan jämföras med UNHCRs finansiering förra året på knappt 30 miljarder kronor för ca sextio miljoner på flykt. Budgeten för FNs flyktingorgan är dubbla detta, men de fick som vanligt endast in hälften av vad de begärde: “by the end of 2015, the Office anticipates being able to cover only 47 per cent of its comprehensive budget. Thus, more than half of the needs of populations of concern will remain unaddressed, further exacerbating their vulnerability; contributing towards onward displacement; and undermining the potential stabilization of crises and the ever more challenging search for sustainable solutions”. 80-90 miljarder kr kan också ställas mot världens samlade humanitära bistånd på, mathjälp, nödhjälp, flyktingprogram, medicinsk bistånd och annat på uppskattningsvis 20-30 miljarder dollar per år.

un

Andra sätt att utrycka summan som många kanske har lättare att relatera till är att 80-90 miljarder kr motsvarar ungefär en miljard quattro stagionis med Fanta eller ca tio gånger Sveriges årliga rödvinsförsäljning.