I P1 Studio Ett om flyktingkrisen

Jag medverkade idag i P1 Studie Ett om flyktingkrisens långsiktiga konsekvenser på välfärden. De andra gästerna var historieprofessor Lars Trägårdh samt literaturvetare och professor i etnicitet Stefan Jonsson, som även är skribent för DN-kultur. Jag citerade Migrationsverkets senaste siffror, som finns nedan.

12113335_10153181471163231_4003155430481734635_o


Jag nämner även Länsstyrelsen om pressen på välfärden. DN skriver:

”De senaste sju dagarna har nästan 9000 människor sökt asyl i Sverige. Det finns för tillfället inget i omvärlden som tyder på att utvecklingen kommer att förändras. Enligt Migrationsverkets korttidsprognos väntas mellan 8000–9500 asylsökande till Sverige den kommande veckan….Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickade nyligen ut en enkät till landets länsstyrelser om hur kommuner och landsting klarar flyktingkrisen. Myndighetens beskrev två grundscenarier. I det ena söker sig lika många flyktingar som i dag till Sverige i ett år framåt. I det andra handlar det om att dubbelt så många som i dag söker asyl de kommande tolv månaderna. DN har tagit del av ett flertal av de svar som började komma in på fredagseftermiddagen. Bilden är entydig – flyktingkrisen kommer att påverka nästan alla delar av verksamheten.

I jättelänet Västra Götaland beskrivs situationen som ansträngd, i synnerhet i Göteborg och Mölndal. Framöver bedöms situationen för centrala samhällsinstitutioner som skola och socialtjänst som allvarlig. ”… 40 procent av de svarande kommunerna har uppgett att belastningen är kritisk för både skola och socialtjänst på kort sikt. I det längre perspektivet uppger så många som 74 procent att belastningen på skolan är kritisk”, skriver Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vården i länet klarar sig något bättre, men även där befaras läget försämras på sikt. ”Det syns redan undanträngningseffekter på övrig hälso- och sjukvård och dessa bedöms öka kraftigt i båda scenarierna”.

Länsstyrelsen i Södermanland varnar för social oro om flyktingvågen fortsätter. ”Då det ekonomiska läget i flera av länets kommuner är ansträngt gällande flyktingmottagandet kan en plötslig ökning ytterligare späda på sociala och politiska orosyttringar.”

I Västernorrland befarar länsstyrelsen att det blir svårt att följa de lagstadgade kraven på skola och barnomsorg om antalet asylsökande fortsätter att öka. ”Att uppfylla skolplikten kan bli ytterst svårt när personal- och lokalbehoven ökar ytterligare”.”