Arenarapporten: Varför använda riktig statistik på skatteintäkter när vi kan “anta” fram en vinst?

Arena Idé har släppt ännu en rapport om invandringens påstådda vinster för den offentliga sektorn. Arenagruppen är en tankesmedja på vänsterkanten som finansieras av LO.  Rapporten är skriven av Sandro Scocco, chefsekonom för Arena Idé, och Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet. Arenarapporten drar slutsatsen att invandring sedan 1950 har genererat en vinst på 900 miljarder kronor.

Vi har sett flera av dessa ”rapporter” från olika tankesmedjor, och även denna rapport är föga förvånande kalkonforskning. Det är dock första gången som en av dessa produkter är skriven av en riktig forskare i ekonomi, kanske ett fall framåt. Till skillnad från exempelvis Bäckströmsrapporten eller Sandvikenrapporten är Arenarapporten därför mer välskriven och ger ett mer seriöst intryck. Som alltid när man försöker bevisa något som inte är sant krävs det dock olika trick för att få fram önskade resultat. I detta fall är huvudtricket att Arena i stället för riktig data “antagit” sig fram till skatteintäkter och utgifter inom ramen för en hemmasnickrad “modell”.

Skatter och transfereringar är i Sverige kopplade till individen, vilket innebär att det går att jämföra invandrare och inrikes föddas skatter och bidrag med stor precision. Det är den metod Ekberg, Storesletten, Ruist, Norska SSB och andra använder. Det säger sig självt att ekonomer använder riktig statistik på skatteintäkter och utgifter när det går.

Arenarapporten använder av oklar anledning inte riktiga data på hur mycket skatt invandrare och andra betalar in, trots att det finns tillgängligt från SCB. I stället har Arena utvecklat en ”modell” och ”antar” vad invandrares skatteintäkter är. Utan att tydligt förklara det gör Arena det absurda antagandet att invandrare med sysselsättning i snitt betalar in samma skatt som inrikes födda. Vi vet dock sedan decennier att så inte är fallet.

För det första visar officiell statistik att utrikes födda med förvärvsarbete i genomsnitt tjänar avsevärt mindre än genomsnittet och betalar därför in mindre i skatt. Dessutom undersöker inte Arena personer med riktiga jobb utan använder istället begreppet ”sysselsättning”. Sysselsättning är ett bredare begrepp än jobb och inkluderar arbetsmarknadspolitiska åtgärder, långtidssjukskrivna och de som bara jobbar några timmar i veckan.

Arenarapporten fuskar sig på detta sätt fram till vinst genom att utgå från sina egna påhittade siffror över intäkter i stället för riktig statistik från SCB eller Skatteverket. Genom inkorrekta antaganden får rapporten skillnaderna mellan invandrare och inrikes födda i arbetsför ålder att se små ut. Då räcker demografiska fördelar till för att kompensera inkomst- och sysselsättningsgapet. Arenarapporten skriver om de i åldrarna 15-74 ”År 2014 låg sysselsättningsgraden på 59% för utrikes födda. För inrikes födda var sysselsättningsgraden 66%”

Dessa siffror skulle innebära att invandrare i arbetsför ålder bara ligger 11% under inrikes födda i sysselsättning. Om Arenas siffror vore ett mått på skattekraft räcker invandrares demografiska fördel (d.v.s. de är yngre i snitt) för att lyfta upp gruppen över snittet. Låt oss baka in den demografiska fördelen för år 2014 och räkna in alla äldre utöver vuxna i arbetsför ålder. Då är 49 procent av inrikes födda ”sysselsatta” jämfört med 54 procent bland invandrare.

Om vi antar att alla sysselsatta har riktiga jobb och antar att snittinkomsten och snittskatten för invandrare med jobb är desamma skulle modellen visa att vuxna invandrare betalar in 7 procent mer än inrikes födda 2013 och 9 procent mer 2014.

Men är det så verkligheten ser ut? Svaret är nej. Man gissar inte sig fram till skatteintäkter med teoretiska modeller och antaganden när vi redan har facit i form av heltäckande statistik. Jag kommer nedan att utgå från 2013 då det är det senaste året med skattedata från SCB. Sverige samlar officiell data för samtliga skattebetalare i landet och redovisar hur mycket skatt i genomsnitt inrikes och utrikes födda faktiskt betalar in. Svaret är att utrikes födda hushåll betalar in ungefär ca 40 procent mindre i skatt än svenskfödda hushåll.

Arena

Det är viktigt att poängtera att gapet på ca 40 procent gäller även när invandrares demografiska fördel i form av färre pensionärer har räknats in. Att en högre andel är i arbetsför ålder räcker helt enkelt inte till för att kompensera det gigantiska gapet i andel förvärvsarbetande, snittinkomst och genomsnittliga skatter. Detta har Arearapporten löst genom att bara “anta” bort invandrares låga snittinkomster och skatter. Detta utan att detta orimliga antagande motiveras eller ens förklaras för läsaren.

Arenarapporten är på samma sätt väldigt otydliga med hur man har räknat invandrares bidrag och transfereringar. Återigen estimerar Arena en ”modell” med ”antaganden” i stället för riktig statistik, som även här finns tillgänglig från SCB. Några siffror redovisas inte som skulle låta oss jämföra med officiell statistik, vi får helt enkelt lita på Arena…

Det finns många andra fel i Arenarrapporten som jag inte kommer att gå in på nu. Det snällaste man kan säga är att antalet pinsamma fel är färre än snittet för den här typen av rapporter. Det finns ingen poäng att diskutera detaljer när felaktiga grundantaganden om intäkter och utgifter gör rapporten värdelös.

Låt mig dock bara ge snabba exempel som smakprov. Arenarapporten säger att invandringen har ökat Sveriges befolkning med 2.5 miljoner sedan 1950, motsvarande flera Göteborg, men ”antar” att denna befolkningsökning inte har lett till någon som helst ökning av infrastrukturutgifterna…

Vi såg ovan att Arenagruppen hävdade ”År 2014 låg sysselsättningsgraden på 59 % för utrikes födda. För inrikes födda var sysselsättningsgraden 66%”. Siffran för utrikes födda är rätt, men enligt AKU är den korrekta siffran att inrikes födda har 68 procent sysselsättningsgrad.

aku

Arenarapporten är ett politiskt beställningsjobb, inte en trovärdig forskningsrapport. Arena har redan gett ut en notoriskt oseriös ”rapport” tillsammans med Stefan Fölsters nyliberala Reforminstitut för “Oss Alla”. Där påstår Arena Ide och Svensk Näringsliv tankesmedja utöver oräkneliga faktafel att fri invandring kan kombineras med en välfärdsstat.

Att en S-märkt tankesmedja släpper sin ”rapport” på samma dag som Sverigedemokraternas tal i Almedalen är knappast en slump. Gissningsvis är detta ännu ett försök inom ramen för den spektakulärt misslyckade kampanjen för att “bekämpa främlingsfientligheten”. Det finns heller ingen förklaring till varför docent Lars Fredrik Andersson skrivit en rapport med simplistiska metoder som går emot etablerade forskningsstudier utan att först låta den genomgå någon sorts vetenskaplig granskning. LOs tankesmedja kringgår den akademiska processen som skulle fångat dessa grova fel. De riktar istället rapporten direkt till sympatiskt inställda journalister som (helt oväntad) inte ställer några kritiska frågor.

—–

PS 1: Som alltid i denna sorts rapport bakas arbetskraftsinvandrare från t.ex. Danmark, Tyskland eller USA med hög sysselsättningsgrad ihop med asyl- och anhöriginvandrare från fattiga länder. Det senare gruppen har mycket låg sysselsättningsgrad och utgör en växande majoritet av dagens och förväntad framtida invandring.

PS 2: Poängen med att räkna från 1950 är pinsamt uppenbar. Varför inte börja kalkylen år 1250 nästa gång så attvinsterna från de tyska fogdarna och Vallonerna kommer med som sig bör i dessa sammanhang?

PS 3: Joakim Ruist vid Göteborgs Universitet är jämte Jan Ekberg den som forskar mest om invandringens effekter på offentlig ekonomi i Sverige. Han hälsar:

“Min kommentar till detta, som du gärna får citera, är följande: Arena studerar en fråga som tidigare har studerats i flera studier utförda av forskare vid landets universitet. Men där tidigare studier utgått ifrån faktiska uppgifter om löner, skatteintäkter och transfereringar (bidrag) ägnar sig den här studien åt antaganden och överslagsräkning. Den når alltså inte upp till den kvalitetsnivå som finns i tidigare studier och har därför i mina ögon inget värde”.