Skriver om friskolor och PISA i Realtid

Min andra kolumn i finanstidskrifen Realtid handlar om orsakerna till Sveriges skolkris.

“I början av 1990-talet präglades skolan fortfarande av traditionell undervisning. Idag har Rousseauiansk pedagogik tagit över. Dessa ”progressiva” eller ”individcentrerade” pedagogiska teorier genomsyrar numera skolbyråkratin, akademin, lärarutbildningen och läroplanen.

Upprepning och memorering ses som förlegade reliker. Barn ska i stället lära sig googla efter information. Att bygga upp baskunskaper med så kallad ”korvstoppning” är något som ses ned på. Progressiv pedagogik präglas av föreställningen att fokus på baskunskap står i någon sorts motsatsställning till kritiskt tänkande och kreativitet. Lärarledda lektioner har minskat i betydelse till förmån för researchuppgifter och grupparbeten. Det finns likaledes en skepticism mot läxor och betyg.

Ansvaret att lära sig har samtidigt flyttats från de vuxna till barnen själva. En central idé är att intern motivation snarare än externa strukturer och incitament bör vara barnens drivkraft i skolarbetet. Läroplanen kräver således att lärare ska ”utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning”.

Det kanske enskilt största problemet är reducerad studietakt. Enligt det internationella testet TIMMS la svenska elever i genomsnitt 2,1 timme på matteläxor per vecka år 1982. Idag har siffran sjunkit till 1,1 timme per vecka. När barn från början anpassar sig till en låg studietakt är det svårt att öka den senare. Det är därför ingen egentlig paradox att svenska elever har allt lägre objektiv studiebörda men samtidigt säger sig vara mer stressade.”

Läs hela texten här.