Kommenterar SDs budgetförslag i kvällens Rapport

Runt 7 minuter in på inslaget i kvällens Rapport kritiserar jag hur Sverigedemokraterna räknar i sin valbudget.

Till expressen sa jag: “SD antar att invandrare använder offentliga välfärdstjänster 1,5 gånger mer än inrikes födda. Det har aldrig gjorts noggranna beräkningar av överrepresentation av välfärdstjänster. Budgetar borde inte baseras på gissningar, och borde dessutom utgå från försiktighetsprincipen.”

Knappt hälften av offentliga utgifter består av bidrag och transfereringar. Eftersom bidrag är kopplade till individdata är det enkelt att räkna ut hurovida utrikes födda i genomsnitt kostar mer eller mindre (svaret är mer, för socialbidrag är överrepresentationen en faktor av 7). Det är också lätt att se att invandrare i genomsnitt betalar in mindre skatt än inrikes födda.

Drygt hälften av den offentliga sektorn består dock av välfärdstjänster som sjukvård, skola, äldrevård, rättsväsende etc. Det är svårare jämföra kostnader mellan olika grupper. Detta inte minst då kostnaderna för offentlig service som sjukvård inte alltid är lika lätta att koppla till enskilda individer. Det går att uppskatta invandrares utnyttjande i varje fall approximativt om myndigheterna hade velat utreda de, och har också gjorts i vissa fall. Den svenska offentliga sektorn har dock helt enkelt inte varit intresserade av att göra dessa beräkningar.

Troligen använder invandrare i genomsnitt även välfärdstjänster mer än inrikes födda. Så är det i Danmark där detta har räknats på. Vi vet dock inte hur mycket mer. Jag är skeptiskt till att det skulle vara 1.5 för välfärdssektorn som helhet. Överrepresentation kan vara stor för till exempel kriminalpolitik. När det gäller stora kostnadsposter som sjukvård och äldreomsorg har jag svårare att föreställa mig signifikant överrepresentation. Hursomhelst har den som använder ett siffra i en budget bevisbördan. Har man inget underlag bör man heller inte påstå saker. Då kan Erik Ullenhag lika gärna ge ut en rapport som antar att det är 0.0.

Invandring är en enorm kostnadspost även om man antar en välfärdsanvändning på 1.0, det vill säga att invandrare unyttjar offentlig service i lika stor uträckning som inföda. Invandrare har i genomsnitt avsevärt lägre sysselsättning och snittlön. Därför betalar gruppen i genomsnitt in mindre i skatt och får ut mer i bidrag. Detta gör  invandring till en nettokostnad även utan något överutnyttjande av välfärdstjänster. Jan Ekberg antog att invandrare har en åldersjusterad välfärdsanvändning på 1.0 och kom ändå fram till en nettokostnad på runt 1.5-2% av BNP. Det är onödigt att stoppa in spekulativa siffror tagna från luften i kalkylerna om man vill visa att migrationspolitiken kostar.