Debattartikel om företagsbeskattning

Mer Magnus Henrekson, på allmän begäran. Vi skriver nu om företagsbeskattning i SVD-brännpunkt inför vår kommande ESO-rapport om ämnet.

“Enligt de teorier som motiverar dagens svenska skattesystem påverkas inte entreprenörskap och aktivt ägande av ägarskatter. Dessa modeller har hyllats för sin teoretiska elegans, men fungerat sämre i praktiken. Beskattning av företagare har haltat ända sedan den stora skattereformen. Över åren har ett komplext lapptäcke av särregler tillkommit för att hantera obalanser. Vissa ägare har kunnat utnyttja dessa särregler för att kraftigt sänka sin skatt, vilket bidragit till ökade klyftor och ökat missnöje. Skattepolitiken har inte minst misslyckats med Sveriges främsta näringspolitiska utmaning – framväxten av snabbt växande företag….

Sverige har sänkt skatter för ägare mer än de flesta länder. Dessa skattesänkningar har dock gynnat existerande ägare mer än nya entreprenörer. Under kort tid avskaffade socialdemokratiska och borgerliga regeringar arvsskatten, förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Genom tillkomsten av lågt beskattade kapitalpensions- och investeringssparkonton beskattas passiva investeringar på börsen lägre än aktivt företagande. Kryphål i regelverket för egenföretagares beskattning har möjliggjort provocerande låg skatt för vissa samtidigt som standardskatten för egenföretagare fortfarande är bland de högsta i världen. I stället för att främja nyföretagande gynnar dagens svenska skattesystem i hög grad den redan rike, den passive och den försiktige.

….Skälet är inte att företagande ökar genom sänkta skatter för förmögna ägare av existerande kapital, utan att skatter ska vara låga för dem som försöker skapa nytt kapital genom företagande. Därigenom lockas fler att testa, att grunda och expandera nya företag. Att de redan förmögna utmanas av nya rika entreprenörer skapar social dynamik och minskar risken att privilegier biter sig fast. Faktum är att om skatten på existerande kapital som förvaltas passivt sänks för mycket relativt skatter på företagande kan det till och med hämma entreprenörskap….

Leder höga ägarskatter till att svenskars investeringar minskar så antas bortfallet kompenseras av utländska investeringar. Detta stämmer dock inte överens med verkligheten. Empirisk forskning har visat en påtaglig så kallad home bias, det vill säga en stark benägenhet att investera i det egna landet, exempelvis på grund av bättre information om lokala förhållanden eller för att det är lättare att utöva aktiv ägarstyrning. Företagen på den japanska börsen ägs till cirka 90 procent av japaner och företag på den amerikanska börsen ägs till 80 procent av amerikaner. Eftersom investeringskapital inte flödar kostnadsfritt över nationsgränser kan vi inte räkna med att utländskt kapital ersätter bortfall av inhemskt sparande. Detta gäller inte minst nyföretagande, där grundaren i regel vare sig har direkt eller indirekt tillgång till internationella kapitalmarknader och själv måste finansiera investeringar….”

Läs hela texten här.