Skakande ny SCB-rapport om integration

Integrationsminister Erik Ullenhag och hans statssekreterare Jasenko Selimovic insisterar att det går bra för invandrare på arbetsmarknaden och i skolan. Något olägligt för integrationsministerns släppte SCB i dagarna en detaljerad rapport: ”Integration – En beskrivning av läget i Sverige”:

Antalet förvärvsarbetande har mellan år 2006 och år 2011 ökat med 124 000 personer. Utrikes födda står för 90 procent av denna ökning. Trots att antalet utrikes födda som förvärvsarbetar har ökat har andelen förvärvsarbetande av befolkningen inte förändrats nämnvärt för gruppen utrikes födda. Detta beror på att den totala utrikes födda befolkningen, till följd av en hög invandring, har ökat. År 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 procent av de utrikes födda i åldrarna 20-64 år. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är i stort sett densamma som för fem år sedan.

”Ökningen av antalet utrikes födda som förvärvsarbetar har inte lett till att förvärvsfrekvensen bland utrikes födda ökat nämnvärt. Det beror på att antalet utrikes födda i befolkningen har ökat.”

Ingen nyheter för mina läsare, men kanske överaskande de som fortfarande litar på regeringen bild av situationen på arbetsmarknaden.

”År 2011 var förvärvsfrekvensen bland inrikes födda män och kvinnor och utrikes män något högre jämfört med fem år sedan. Det är dock små förändringar. Utrikes födda kvinnors förvärvsfrekvens låg år 2011 på ungefär samma nivå som 2006. Skillnaden i förvärvsfrekvens mellan inrikes och utrikes födda kvinnor har således ökat något de senaste fem åren medan skillnaden mellan inrikes och utrikes födda män är i princip densamma.”

Regeringen har inte lyckats reducera gapet i sysselsättningsgrad mellan invandrare och svenskföda. Ändå sprider de bilden att situationen har förbättrats genom att ständigt prata om antal invandrare med jobb. Det stämmer att 760.000 invandrare är sysselsatta. Detta är dock inte speciellt imponerande i ett land med 1.5 miljoner invandrare och massiv ökning av antal utrikes födda. Majoriteten av syselsatta invandrare är från Europa, bara ca 350.000 utgörs av utomeuropeiska invandrare. Drygt 70.000 invandrare är enligt arbetsförmedlning i olika arbetsmarknadspolitiska program som i de flesta fall räknas med som “sysselsatta”.

När SCB räknar korrekt och anger andelen av arbetsför ålder som arbetar blir det tydligt att situationen är katastrofalt. Bara 57 procent av alla invandrare och 51 procent av utomeuropeiska invandrare i arbetsför ålder förvärvsarbetar. Motsvarande siffra är 82 procent för svenskfödda. I gruppen svenskfödda ingår ändå andra generationens invandrare. När dessa exkluderas och vi tittar på de med svensk ursprung så är andelen som förvärvsarbetar 85 procent, vilket redovisas i den här ett par år äldre regeringsrapporten, tabell 2.10.

SCB fortsätter: ”Trots en lång vistelsetid i Sverige är förvärvsfrekvenserna betydligt lägre bland utrikes födda än bland inrikes födda….Av de som bott i Sverige i mer än 20 år förvärvsarbetade 70 procent av männen och 68 procent av kvinnorna.”

Så drygt 30 procent av invandrare som bott i Sverige mer än 20 år jobbar inte jämfört med 15 procent bland de med svensk ursprung. Det är en vandringsmyt att invandrare efter sju år integreras på arbetsmarknaden. Kom ihåg att en typisk invandrare bara är på arbetsmarknaden i ungefär trettio år, inte en oändlighet. Varje år en vuxen person är utanför arbetsmarknaden är dyrbart för samhället. Invandrare som bara kommer i arbete efter tio eller tjugo år i landet hinner i regel inte betala in tillräckligt mycket i skatt för att täcka sin pension, sjukvård och andra förmåner innan de går i pension.

Här kan man se utveckling av invandrares sysselsättning sedan 1990. Andel invandrare som förvärvsarbetar är lägre än år 1990. Efter ett fall och partiell återhämtning i samband med 90-talskrisen har invandrares sysselsättningsgrad stagnerat på en låg nivå, precis som jag brukar påpeka. SCBs rapport är en kalldusch för regeringen.

andel

Differensen i andel med jobb mellan invandrare och svenskfödda har inte krympt, utan snarast vuxit något. Politiker som med annekdoter, cherry-picking, irrelevant prat om ‘antal invandrare som går till jobbet varje dag’ och annat manipulation försöker ge sken av att situationen är bra eller har förbättrats är inte ärliga med det svenska folket.

gap

SCBs rapport bekräftar att invandringstakten nästan fördubblats under Reinfeldt jämfört med Göran Persson. En fördubbling från drygt 30.000/år till ca 60.000/år gäller även när man exkluderar återvändande svenskfödda och utvandring och bara räknar nettoinvandring av utrikes födda.

a
SCB påpekar att fler invandrare är lågutbildade än svenskfödda, tvärtemot vad som ibland påstås:

“Andelen med endast förgymnasial utbildning är fortfarande högre bland de utrikes födda än bland inrikes födda, 17 respektive 9 procent. [21 procent för utomeuropeiska invandrare enligt tabell 2.2].” 

Ännu mer oroväckande än utanförskapet är den svenska skolans katastrofala misslyckade med sin uppgift att ge invandrare en bra utbildning:

”Andelen utrikes födda elever som är behöriga till gymnasieskola har minskat mellan perioderna 2002–2006 och 2007–2011, från 73 procent till 65 procent. För inrikes födda elever ligger andelen behöriga kvar på 91 procent”.

Skolverket visar att invandrare som kom innan sju års ålder och andra generationens invandrarbarn födda i Sverige också klarar sig sämre. Andel som går ut nian utan fullständiga betyg är 13 procent bland barn som kom innan sju års ålder och 14 procent för andra generationens invandare.

När Erik Ullenhags statssekreterare i en debatt mot mig påstod att invandrare klarar sig bra i skolan så försökte han föra tittarna bakom ljuset. Enligt SCB är 9 procent av svenskfödda obehöriga till gymnasiet jämfört med 35 procent av invandrare. Det är ett chockerande gap som borde oroa alla ansvarsfulla bland både höger och vänster. Det är ett oacceptabelt svek mot invandrarbarn att  många inte får en utbildning som förbreder de för en allt mer krävande arbetsmarknad. De långsiktiga konsekvenserna för ojämlikhet i Sverige av att en tredjedel av invandrarbarn inte klarar skolan är skrämmande.

Regeringens taktik är att plocka ut någon subgrupp (som iranier eller bosnier) som klarar sig lika bra (bosnier) eller något bättre än svenskar (iranier) och låtsas att detta gäller överlag för alla invandrare. Det är ett tjänstefel när journalister låter regeringen undanslippa ansvar för sitt misslyckade politik genom att manipulera allmänheten på det här sättet.

SCB visar att invandrare tjänar mindre, vilket innebär att invandring minskar Sveriges snittinkomst. ”Medianinkomsten i åldern 20–64 år var 19 000 kronor per månad bland inrikes födda och 14 400 kronor per månad bland utrikes födda år 2011”

Givet att invandrare tjänar avsevärt mindre än genomsnittet leder invandring till att Sveriges tillväxt per capita pressas ned. Denna inkomststatistik inkluderar ändå bidrag. SCB skiljer härnest inkomst från arbete och företagande (A-inkomst) från bidrag:

”Den första inkomstkategorin benämns A-inkomster och består av inkomster av lön, näringsverksamhet och kapital, det vill säga inkomster som inte kommer från samhällets ekonomiska trygghetssystem…..År 2011 utgjorde A-inkomsten 78 procent av de utrikes föddas inkomst jämfört med 89 procent av de inrikes föddas.”

22% av invandrares inkomster utgörs av bidrag jämfört med 11% bland svenskfödda, samtidigt som invandrare tjänar mindre och betalar in mindre skatt. Bara de som är ekonomisk obildade kan tro att invandring givet dessa siffror är en vinstaffär för statskassan.

SCBs rapport är detaljrik och full av mer fakta som bekräkftar att läget är katastrofal. På punkt efter punkt ger SCB-rapporten mig rätt och visar att den förskönade bild som sprids av regeringen inte stämmer. Det är ingen slump att SCBs rapport stämmer överens med den bild som jag förmedlat mina läsare på den här bloggen. Jag använder SCB som källa och försöker ge en rättvisande bild, inte särplocka eller manipulera mina läsare. Manipulation har jag inget behov av då jag har tugn fakta på min sida.

De som läser den här SCB-rapporten kommer att förstå varför jag är så provocerad av regeringens agerande. Officiell statistik bekräftar att Sverige har enorma integrationsproblem och att situationen överlag försämras snarare än förbättras (inte minst då de problemdrabbade grupperna växer som andel av befolkningen). Ändå bedriver regeringen och liberala tanskesmedjor som Timbro/Migro och Centerparitets tankesmedja Fores en PR-kampanj som påstår att invandringen är en ekonomisk framgång. Det är tyvär lätt att manipulera allmänheten med statistik om man har informationsövertag och miljonresurser.

Kom ihåg att det här inte är Tinos siffror, det är SCBs siffror. Jag ber aldrig någon lita på mig personligen när det gäller fakta och länkar därför alltid till obestridig officiell statistik. Var inte korkade och bara citera min blog om ni vill uppmärksamma sanningen. Länka direkt till SCBs rapport.