Fores och Svenskt Näringslivs oärliga i DN-annons

För några dagar sedan skrev anti-invandrings aktivisterna Arnstberg och Sandelin en kritiserad annons i DN kritiskt till invandring. Annonsen anklagades för att vara manipulativ. Till exempel säger  Arnstberg och Sandelin att 1.1 miljon personer fick uppehållstillstånd sedan år 2000, men förklarar inte att detta i vissa fall rör sig om temporära uppehållstillstånd och att många invandrare flyttar tillbaks (nettoökningen av den utrikes födda befolkningen 2000-2013 är drygt en halv million).

Idag skriver Centerpartiets tankesmedja Fores samt Svenskt Näringsliv ett svar. Svaret innehåller faktafel och missbrukar på punkt efter punkt läsarnas förtroende. Låt mig börja med vad de påstår om invandringens kostnader. Jag kommer att gå igenom fler oärliga påståenden senare. De skriver:

”Hushåll med personer som har invandrarbakgrund betalar in mer i skatt och avgifter än vad de får i form av socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice, enligt OECD:S undersökning från i år, som täcker hela EU. Genomsnittet är ett netto på drygt 26 000 per år och hushåll. Även i Sverige bidrag invandarna mer till stat och kommun än de får tillbaka.”

Inkorrekt. OECDs rapport gör fyra beräkningar om invandringens kostnader, där två modeller kommer fram till plus och två modeller till minus. De modeller som visar plus är en Baseline-analys som exkluderar ca 37% av kostnader för samhällsservice – bland annat exkluderas här kostnader för flyktingmottagande – samt en modell där även pensionskostnader exkluderas.

I två mer kompletta modeller där OECD lägger till övriga kostnader för samhällsservice är invandring en kostnad. OECD-rapporten säger inte att ena resultatet är mer rätt än det andra, vilket bekräftades när jag emailade OECD-rapportens författare. Här kan ni se OECDs resultat själva:

oecdFores och SN särplockar en beräkning som visar en nettovinst från invandring och talar överhuvudtaget inte om att andra resultat i samma rapport visade motsatsen. Det är värt att upprepa att den OECD-kalkyl som Fores och Svenskt Näringsliv väljer att citera för att visa att invandring är en vinst exkluderar kostnaden för flyktingmottagande. OECD förklarar: ”The baseline analysis also does not account for expenditures in the asylum system, also because asylum seekers are not migrants but candidates for migration.”

Det är försåtligt – för att använda Peter Wolodarskis ord – att DN-annonsen döljer detta för kontexten viktiga faktum. Det är dock värre än så. DN-annonsen innehåller ett signifikant faktafel. Den påstår:

”Hushåll med personer som har invandrarbakgrund betalar in mer i skatt och avgifter än vad de får i form av socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice…

Det är inte vad OECDs rapport säger. Den modell som producerar ett plusresultat innehåller endast kostnaderna för viss samhällsservice. Ca 37% av samhällsservice exkluderas här (bland annat kollektivtrafik, bostadskostnader, kostnader för flyktingmottagning etc). I de beräkningar där OECD inkluderar all samhällsservice så är slutsatsen tvärtemot vad annonsen skriver att invandrare betalar in mindre i skatt än de får tillbaka.

Det är intressant att fråga sig varför Centerpartiets tanskesmedja och Svenskt Näringsliv inte nämner de djupgående svenska utredningar och forskningsstudier som finns om invandringens kostnader. Det finns såvitt jag känner till fem moderna utförda officiella utredningar och forskningsstudier om invandringens kostnader. Samtliga kommer fram att invandrare betalar in mindre i skatt än de får tillbaks.

OECDs rapport är för 27 länder samtidigt och därför inexakt. I stället för detaljerade data över inbetalade skatter och bidrag har OECD bara tillgång till en urvalsundersökning på några tusen individer i Sverige med inkomplett data över skatter och offentlig service. OECD själva varnar därför uttryckligen att deras rapport bara är en supplement till djupstudier: ”These challenges make it evident that international comparisons in this domain can only supplement in-depth country studies.”

OECDs längre förklaring av Rapportens begränsningar och fler detaljer finns här. De djupstudier om Sverige som OECD citerar är Jan Ekbergs studier och Kjetil Storesletten forskningspapper, som samtliga landar i att invandring är en kostnad. (Det är även resultatet av Finansdepartmentets ESO-rapport från år 2009.) I stället för att medge att invandring enligt samtliga svenska djupstudier är en kostnad väljer DN-annonsen att särplocka en delresultat av vad OECD själva kallar en ”supplement” till djupstudierna. Seriöst! Så vinner Svenskt Näringsliv allmänhetens förtroende, genom omogen manipulation om viktiga nationalekonomiska frågor.

DN-Annonsen skriver vidare:

”Aldrig har så många utrikes födda gått till jobbet än nu. Tre av fyra jobb har gått till utrikes födda och fler än 720.000 är sysselsatta. Sysselsättningsgraden för personer födda i Europa, exklusive Norden, har ökat särskilt markant de senaste åren enligt SCB.”

Detta är återigen manipulativt. Läsaren får intrycket att invandrares situation på arbetsmarknaden enligt SCB har förbättrats. Så är inte fallet. Antal invandrare som går till jobbat har ökat, men det beror på massiv ökning av invandrarbefolkningen. Antal invandrare som inte går till jobbet har ökat ungefär proportionerligt. Därför kan man lika gärna säga att “aldrig har så många utrikes födda inte gått till jobbet än nu”. SCBs nya rapport förklarar:

”Antalet förvärvsarbetande har mellan år 2006 och år 2011 ökat med 124 000 personer. Utrikes födda står för 90 procent av denna ökning. Trots att antalet utrikes födda som förvärvsarbetar har ökat har andelen förvärvsarbetande av befolkningen inte förändrats nämnvärt för gruppen utrikes födda. Detta beror på att den totala utrikes födda befolkningen, till följd av en hög invandring, har ökat. År 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 procent av de utrikes födda i åldrarna 20-64 år. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är i stort sett densamma som för fem år sedan.”

Annonsen skriver ”Sysselsättningsgraden för personer födda i Europa, exklusive Norden, har ökat särskilt markant de senaste åren enligt SCB”.

När annonsen skriver att sysselsättningsgraden ökat ”särskilt” mycket för Europeiska invandrare ger man intrycket att sysselsättningsgraden har ökat för alla grupper. Så är inte fallet enligt SCB själva. DN-annonsen nämner inte att bara 57% av invandrare och 51% av utomeuropeiska invandrare hade ett jobb att gå till år 2011. I stället ger man motsatt intryck genom cherry-picking av underkategorin “personer födda i Europa, exklusive Norden” och genom att prata om antal som går till jobbet. (tydligen känner Fores ekonomer inte till att arbetslöshet och utanförskap mäts i procent och inte antal personer)

Inte heller färskare SCB-siffror från tredje kvartalet 2013 hittar någon ökning av invandrares sysselsättningsgrad med mer än en procentenhet sedan 2006. För den undergrupp DN-annonsen lyfter fram (personer födda i Europa, exklusive Norden) har sysselsättningsgraden mycket riktigt ökat med fem procentenheter mellan tredje kvartalet 2006-2013. Det är dock den enda stora grupp där sysselsättningsgraden ökar. DN-annonsen döljer att utomeuropeiska invandrares redan låga sysselsättningsgrad minskar något under samma period samt att även sysselsättningsgraden för nordiska invandrare sjunkit (det sistnämnda kanske delvis då gruppen åldrats).

Låt mig citera DN-annonsen igen: ”Sysselsättningsgraden för personer födda i Europa, exklusive Norden, har ökat särskilt markant de senaste åren enligt SCB”. Nu när ni vet att invandrares sysselsättningsgraden bara ökat med en procentenhet överlag 2006-2013 och sjunkit något för både utomeuropeiska invandrare och nordiska invandrare förstår ni varför DN-annonsen lyfter fram den otympliga kategorin “personer födda i Europa, exklusive Norden”. Annonsen är skriven av någon som vet exakt vad som pågår i siffrorna men som med advokatmässig precision manipulerar läsarna till att tro att invandrares situation på arbetsmarknaden är bra och förbättras. Svenskt Näringsliv och Centerpartiet försöker uppenbarligen kopiera Göran Perssons framgångsrecept från 2006, att fiffla med sysselsättningssiffror för att sopa problem med utanförskap under mattan.

Centerpartiets tanskesmedja Fores har redan lågt anseende. Det är dock anmärkningsvärt att Svenskt Näringsliv valt att skada sitt förtroende med den här oseriösa annonsen. Kanske saknar de respekt för sin publik och tror att ingen i Sverige kan läsa OECD:s eller SCB:s rapporter själva.